Klachtenregeling

Inleiding

Alle medewerkers van AVE Orthopedische Klinieken doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht, enerzijds om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van patiënten hoog in het vaandel staat. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen

Voorleggen aan uw zorgverlener

In eerste instantie kunt u via dit formulier uw klacht neerleggen bij AVE Orthopedische Klinieken, ook wanneer u een klacht heeft over uw medisch specialist. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dit is  een zeer directe manier en gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als de medisch specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen.
De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kunnen worden.

Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)

Wanneer u er samen met uw medisch specialist / AVE Orthopedische Klinieken niet uit bent gekomen, kunt u contact opnemen met ECKG. ECKG is een onafhankelijke professionele organisatie die namens AVE Orthopedische Klinieken, klachten in behandeling neemt. Wanneer u wilt dat de klachtenfunctionaris van ECKG uw klacht in behandeling neemt kunt u het klachtenformulier van ECKG online invullen. Wilt u liever een klachtenformulier op papier ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij AVE Orthopedische Klinieken. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, ontvangt u een ontvangstbevestiging van ECKG.  Vervolgens toetst ECKG of de klacht in behandeling genomen kan worden. Let u bij het indienen van uw klacht er op dat de klachtenfunctionaris ECKG niet bevoegd is een schadeverzoek toe te kennen. Een verzoek daartoe zal rechtstreeks doorgestuurd worden naar uw zorgverlener.

Wanneer de klachtenfunctionaris ECKG een klacht ontvangt, start deze een onderzoek naar de oorzaken van de klacht. Beide partijen worden hierbij gehoord. Horen gebeurt schriftelijk of mondeling, dit naar het oordeel van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris doet een uitspraak en oordeelt over de gegrondheid van de klacht. Indien nodig ontvangt AVE orthopedische klinieken een advies ter verbetering van de zorgverlening.

Geschillencommissie

Wanneer u er samen met ons of ECKG niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Deze commissie bestaat uit 3 leden en is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. De geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de kliniek.

De kosten van de afhandeling door de geschillencommissie komen te laste van AVE. Wel bent u verplicht om klachtengeld à € 52,50 aan de geschillencommissie te betalen. Dit bedrag krijgt u alleen terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Dit bedrag is vastgesteld door de geschillencommissie, AVE heeft hier geen invloed op. Meer informatie over de procedure, de kosten en het indienen van een geschil vindt u hier.

Tot slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:
Om een gedegen onderzoek te doen kan het noodzakelijk zijn uw medisch dossier te raadplegen. Hiervoor wordt van te voren schriftelijk toestemming gevraagd. Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten bijstaan door derden. De eventuele kosten van deze bijstand zijn voor uw rekening, de klachtenregeling bij AVE en ECKG is kosteloos. Bij afhandeling door de geschillencommissie betaalt u klachtengeld à € 52,50.

Getracht wordt de klacht in een zo kort mogelijke tijd te behandelen. Om niet aan kwaliteit in te leveren dient u tenminste rekening te houden met een periode van 6 weken na indiening. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.