Privacy reglement AVE

Privacy reglement AVE

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met derden zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen naar contact@ave-orthopedischeklinieken.nl.

U kunt ook gebruiken van de volgende contactgegevens: Huizermaatweg 400A, 1276 LL Huizen. Tel. 035 – 622 32 60.

Bescherming persoonsgegevens

 • Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bij AVE zijn dit:
 • naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres en BSN
 • naam huisarts en andere medisch behandelaars
 • Wij ontvangen gegevens van u en/of eventuele verwijzers. Deze gegevens gebruiken wij om maatwerk te leveren voor de uit te voeren behandeling(en).
 • De behandeling(en) bij AVE vinden uitsluitend plaats op basis van een toestemmingsformulier voor operatie.
 • Wij verifiëren persoonsgegevens op juistheid via VECOZO (een dienstverlener die een digitale omgeving aanbiedt waarin ketenpartijen in de zorg administratieve gegevens kunnen uitwisselen; vecozo.nl).
 • Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en dragen zorg voor passende beveiliging, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bijzondere medische persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

De medewerkers van AVE zijn verantwoordelijk voor het goed toepassen van deze regels. Dit houdt in:

 • dat de door opdrachtgever of arts/medisch adviseur verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald;
 • dat de door opdrachtgever/verwijzer verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen;
 • dat AVE alle informatie over cliënten die opdrachtgever/verwijzer overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houdt en dat het zorg draagt dat deze informatie niet aan derden bekend wordt gemaakt (behoudens indien AVE daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld);
 • dat AVE verantwoordelijk is voor de geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en dat deze geheimhoudingsplicht wordt nageleefd;
 • dat AVE zich houdt aan de bepalingen in dit privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijft, gelden;
 • dat alle (para) medische professionals zijn gehouden aan een medisch beroepsgeheim conform de beroepsstatuten.

Verwerking van uw persoonsgegevens

AVE verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

 • de ondersteuning en instandhouding van de levering van zorg aan u;
 • het geven van ondersteuning aan intercollegiale toetsing;
 • het vastleggen en beschikbaar stellen van informatie t.b.v. (medisch) wetenschappelijk onderzoek;
 • het mogelijk maken van kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering;
 • het vaststellen en beschikbaar stellen van informatie, mede verkregen op grond van de in de verwerkingen opgeslagen gegevens voor een doelmatig beleid en beheer van de kliniek;
 • het financieel afhandelen van de aan u geboden zorg met u of uw zorgverzekeraar.

Opslag van persoonsgegevens  

De opslag van persoonsgegevens wordt beperkt door deze na het minimale bewaartermijn te vernietigen. Patiëntgegevens worden 15 jaar na de laatste behandeldatum vernietigd door versnippering of afvoer door een gecertificeerd bedrijf.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering (mits een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven) van uw persoonsgegevens te vragen. Voorts kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u AVE verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail als via uw eigen portaal. Via het portaal heeft u direct toegang tot uw persoonsgegevens en zijn alle verstuurde brieven en verslagen direct beschikbaar. Indien u het verzoek telefonisch of per e-mail heeft gedaan, ontvangt u de gegevens binnen 3 werkdagen.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Hebt u vragen of klachten over dit privacy reglement, of over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan? Wij geven u graag uitleg.

Uw verzoek kunt u mailen sturen naar contact@ave-orthopedischeklinieken.nl dan wel door gebruik te maken van de volgende contactgegevens: Huizermaatweg 400A, 1276 LL Huizen. Tel. 035 – 622 32 60.

Voor meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens(Wbp) verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

AVE gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen. AVE houdt zich hiermee aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De website van AVE Orthopedische Klinieken maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • functionele cookies die worden gebruikt om het navigeren te vergemakkelijken en of uw voorkeursinstelling te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.
 • analytische cookies die worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website. AVE gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding ‘privacy vriendelijk instellen van Google Analytic’s toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daardoor hoeft AVE geen toestemming te vragen voor deze cookies. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

AVE gebruikt de cookies (geanonimiseerde gegevens) om de website te verbeteren, aan te passen en gebruiksgemak te bevorderen.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: www.consuwijzer.nl

AVE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy reglement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Dit Privacy reglement is voor het laatst aangepast op 15 december 2017. Klik hier om het Privacy bestand als PDF bestand te downloaden.