Privacy reglement AVE

Bescherming persoonsgegevens

Wij ontvangen gegevens van u en/of eventuele verwijzers. Deze gegevens gebruiken wij om maatwerk te leveren t.a.v. de uit te voeren behandeling(en). Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bijzondere medische persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet persoonsgegevens stelt dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking. De medewerkers van AVE medical zijn verantwoordelijk voor het goed toepassen van deze regels.

Dit houdt in:

  • dat de door opdrachtgever of arts/medisch adviseur verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald;
  • dat de door opdrachtgever/verwijzer verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen;
  • dat AVE medical alle informatie over cliënten die opdrachtgever/verwijzer overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houdt en dat het zorg draagt dat deze informatie niet aan derden bekend wordt gemaakt;
  • dat AVE medical verantwoordelijk is voor de geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en dat deze geheimhoudingsplicht wordt nageleefd;
  • dat AVE medical zich houdt aan de bepalingen in dit privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft, gelden;
  • dat alle (para) medische professionals zijn gehouden aan een medisch beroepsgeheim conform de beroepsstatuten;
  • dat u inzage- en correctierecht heeft van de vastgelegde gegevens zoals in de wet aangegeven.

 

Wijzigingen: AVE medical behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-reglement.